Новости

Рекомендации ГУОМС в период осенних каникул

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău

reamintește elevilor/părinților/cadrelor didactice măsurile de protecție a vieții pe care să le respecte în timpul vacanței de toamnă

În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19 și asigurării securității protecției vieții și sănătății elevilor și angajaților din sistemul educațional, s-a decis prelungirea vacanței. Astfel, DGETS solicită ca diriginții de clasă în parteneriat cu familiile elevilor să monitorizeze locul aflării copiilor pe parcursul vacanței. Mizăm foarte mult pe colaborarea Dvs, pe responsabilitate părinților, și-i îndeamnăm să monitorizeze copiii, să-i implice în lectură, în activități de recuperare și petrecere a timpului util și în siguranță.

De asemenea, le puteți arăta cum să strănute sau să tușească în pliul cotului; explicați-le că cel mai bine este să nu se apropie prea mult de un grup de persoane, fie că sunt bolnave sau stau în rând după cumpărături. Și explicați-le că cel mai important în perioada pandemiei este să STĂM ACASĂ până când se micșorează numărul de persoane infectate din municipiul Chișinău.

Astfel, părinții sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită copiilor pe durata vacanței de toamnă și să le identifice ocupații utile. Elevii sunt îndemnați să respecte regulile de circulație, să nu se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora, ci doar în locurile special amenajate, unde nu circulă mașini: parcuri, terenuri de sport, curțile etc.

Totodată în contextul stării de urgentă în sănătatea publică din municipiul Chișinău, DGETS reiterează despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire a infecției cu noul virus COVID-19:

  • Respectarea regulilor de igienă, purtarea obligatorie a măştilor în transportul public, în spaţiile comerciale şi în spaţiile publice închise, inclusiv în spațiile publice deschise, masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
  • Respectarea distanţei sociale/fizice între persoane de minim 1 metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;
  • Dezinfectarea regulată a mâinilor.

Stimați profesori, angajați ai sistemului educațional, datele arată clar că o schemă completă de vaccinare împotriva COVID-19 reduce semnificativ riscul de a face o formă severă și  deces. Prin urmare, atunci când vi se oferă vaccinul, acceptați-l și asigurați-vă că aveți schema de vaccinare completă. Vaccinarea împotriva COVID-19 este cea mai bună strategie de protecție de virus.

Totodată, educația copiilor în condiții de siguranţă, cu prezența fizică, trebuie să rămână obiectivul nostru principal, astfel încât să nu îi lipsim de oportunitățile pe care le merită.

 

Главное управление образования, молодежи и спорта Кишиневского муниципального совета напоминает ученикам / родителям / учителям

меры по защите жизни, которые следует соблюдать во время осенних каникул

В целях предотвращения распространения вируса COVID-19 и обеспечения безопасности защиты жизни и здоровья учащихся и работников образовательной системы было решено продлить осенние каникулы. Таким образом, ГУОМС требует, чтобы классные руководители в партнерстве с семьями учащихся следили за местом пребывания детей на протяжении всего периода каникул. Мы очень рассчитываем на ваше сотрудничество, на ответственность родителей, и призываем их следить за детьми, привлекать их к чтению, к занятиям по восстановлению и проведению времени с пользой и в безопасности.

Вы также можете показать им, как правильно чихать или кашлять в локоть; объясните им, что лучше не приближаться к группе людей, будь то больные или стоящие в очереди за покупками. И объясните им, что самое главное в период пандемии – оставаться дома до тех пор, пока не уменьшится количество инфицированных людей в муниципии Кишинэу.

Таким образом, родителям настоятельно рекомендуется уделять особое внимание детям во время осенних каникул и вовлекать их в полезные занятия. Ученикам предлагается соблюдать правила дорожного движения, не играть на дорогах общего пользования или рядом с ними, а только в специально оборудованных местах, где не ездят автомобили: парки, спортивные площадки, дворы и др.

В то же время, в контексте чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения муниципия Кишинэу, ГУОМС повторяет о необходимости строгого соблюдения мер по предотвращению заражения новым вирусом COVID-19:

  • Соблюдение правил гигиены, обязательное ношение масок в общественном транспорте, в торговых помещениях и в закрытых общественных местах, в том числе в открытых общественных местах, маска должна прикрывать как рот, так и нос;
  • Соблюдение социального / физического расстояния между лицами не менее 1 метра, за исключением случаев, когда специальными положениями устанавливается соблюдение большего расстояния между лицами или в случае правил перевозки лиц в общественном транспорте;
  • Регулярная дезинфекция рук.

Уважаемые учителя, сотрудники системы образования, данные ясно показывают, что полная схема вакцинации против COVID-19 значительно снижает риск возникновения тяжелой формы болезни и смерти. Поэтому, когда вам предлагается вакцина, сделайте прививку и убедитесь, что у вас есть полная схема вакцинации. Вакцинация против COVID-19 – лучшая стратегия защиты от вирусов.

В то же время, воспитание детей в условиях безопасности, с физическим присутствием, должно оставаться нашей главной целью, чтобы мы не лишали детей возможностей, которые они заслуживают.

Comment here

Наш веб-сайт использует файлы cookie и запрашивает ваши личные данные для улучшения вашего просмотра.